Categories
gangor geet

Lumbi lyao ji oji mhara isharji o umrav,लुम्बी ल्याजो जी ओजी म्हारा ईसरजी ओ उमराव,gangor geet

लुम्बी ल्याजो जी ओजी म्हारा ईसरजी ओ उमराव,

लुम्बी ल्याजो जी ओजी म्हारा ईसरजी ओ उमराव,जटाधारी लुम्बी ल्याजो जी। लुम्बी महंगी ए ओए म्हारी पतलड़ी गनगोर, गुमानण रानी लुम्बी महंगी ए।महंगी सहंगी ल्याजो जी म्हारा ईसरजी ओ भरतार, जटाधारी, महंगी सहंगी ल्योजो जी।रूस रहवागां जी ओजी म्हारा पातलिया भरतार,
पन्ना मारू रूस रहवाणां जी । रूसेड़ी मनाय लेवांए ओए म्हारी पातलड़ी घर नार,मिजाजणानी रूसेड़ी मनाय लेवां जी ।महंगी सहंगी ल्याजो जी म्हारा ईसरजी ओ भरतार, जटाधारी, महंगी सहंगी ल्योजो जी।

हार घड़ाद्यो जी ओजी म्हारा पातलिया उमराव, जटाधारी हार घड़ा देवो जी।
हीर महंगा ए ओए म्हारी पातलड़ी गनगोर, सुहागण रानी हार जी महंगो ए। महंगी सहंगी ल्याजो जी म्हारा ईसरजी ओ भरतार, जटाधारी, महंगी सहंगी ल्योजो जी।

बेसर पुवाद्यो जी ओजी म्हारा पातलिया भरतार, जटाधारी बेसर पुवाद्यो जी।
मोती महंगा ए ओए ग्लारी पातलेड़ी घर नार, गुमानण रानी बसेर महंगी ए।महंगी सहंगी ल्याजो जी म्हारा ईसरजी ओ भरतार, जटाधारी, महंगी सहंगी ल्योजो जी।

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s