Categories
Holi geet

Ucho ghalyo palno jal jamuna re tir,ऊँचो घाल्यो पालणो यो जल जमना रे तीर,holi geet

ऊँचो घाल्यो पालणो,यो जल जमना रे तीर

ऊँचो घाल्यो पालणो,ऊँचो घाल्यो पालणो,यो जल जमना रे तीर,ऊँचो घाल्यो पालणो,यो जल जमना रे तीर,झोटा देसी सायबो म्हारी लाल ननद रो बीर,झोटा देसी सायबो म्हारी लाल ननद रो बीर,गीगा सोज्या म्हारा लाल, थारे बाप ने राजी कर दू, हँस हँस के बतलाय,
गीगा सोज्या म्हारा लाल, थारे बाप ने राजी कर दू, हँस हँस के बतलाय,


पतळा पतळा फलका पोया उजली राँधी खीर,
पतळा पतळा फलका पोया उजली राँधी खीर,
न्यूत जिमाऊ साहेबो, म्हारी लाल नणद रो बीर,
गीगा सोज्या म्हारा लाल, थारे बाप ने राजी कर दू, हँस हँस के बतलाय,गीगा सोज्या म्हारा लाल, थारे बाप ने राजी कर दू, हँस हँस के बतलाय,

ई पसवाड़े गिगलो ई पसवाडे पीव।इन दोन्यां के बीच में म्हारो नाजुकडो सो जीव।गीगा सोज्या म्हारा लाल, थारे बाप ने राजी कर दू, हँस हँस के बतलाय,गीगा सोज्या म्हारा लाल, थारे बाप ने राजी कर दू, हँस हँस के बतलाय,

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s