Categories
Holi geet shadi geet

Nakhralo devariyo bhabhi par Jadu kar gayo,नखराळो देवरियो भाभी पर जादू कर ग्यो,shadi geet,holi geet

नखराळो देवरियो भाभी पर जादू कर ग्यो

नखराळो देवरियो भाभी पर जादू कर ग्यो
नखराळो देवरियो भाभी पर जादू कर ग्यो । मतवालो देवरियो भाभी पर जादू कर ग्यो ।रंग रंगीलो छेल छबीलो देवरियो है म्हारो
मिठो मिठो मुल्कन लागे बोले प्यारो प्यारो
कामण-गारो देवरियो भाभी पर कामण करग्यो।नखराळो देवरियो भाभी पर जादू कर ग्योचंदा जैसी चम्क्योड़ी मैं लाऊंगी देवराणी हो।
थे हो म्हारा प्यार देवर बा म्हारी देवरानी हो
जादूगारो देवरियो भाभी के चित चढ़ ग्यो ।नखराळो देवरियो भाभी पर जादू कर ग्यो।खूब मिलेगी जोड़ी थारी, थे राजा बा राणी हो।
म्हारी भी जोड़ी मिल जासी देवरानी जेठानी
सैलानी देवरियो भाभी पर जादू कर ग्यो ।नखराळो देवरियो भाभी पर जादू कर ग्यो।

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s