Categories
विविध भजन

Batau bira ho gayo modo re din rahyo thodo re,बटाऊ बीरा हो गयो मोड़ो रे दिन रहयो थोडो रे

बटाऊ बीरा हो गयो मोड़ो रे। दिन रहयो थोडो रे

हां रे दिन रहयो थोडो रे।हां रे दिन रहयो थोडो। बटाऊ बीरा हो गयो मोड़ो रे। दिन रहयो थोडो रे।

गलत काम बंधु बिल्मावे, जांसे नातो तोड़यो रे।रात अंधेरी अलगो जानो, पड़ जावे फोड़ों रे।दिन रहयो थोडो रे।पड़ जावे फोड़ों रे।दिन रहयो थोडो रे।

हां रे दिन रहयो थोडो रे।हां रे दिन रहयो थोडो। बटाऊ बीरा हो गयो मोड़ो रे। दिन रहयो थोडो रे।

मोह माया से मन मोडो दीवानो बंधु से नाता जोड़ो रे।बैरी भव रो क्यूं ओ भटके, टूटो संग रो रे।दिन रहयो थोडो रे।

हां रे दिन रहयो थोडो रे।हां रे दिन रहयो थोडो। बटाऊ बीरा हो गयो मोड़ो रे। दिन रहयो थोडो रे।

सत रो मारग सुख रो प्यालों साथ सवायों जोड़ो रे।चेतन होई ने मारग चलनो खड़ लिज्यो घोड़ों रे।दिन रहयो थोडो रे।

हां रे दिन रहयो थोडो रे।हां रे दिन रहयो थोडो। बटाऊ बीरा हो गयो मोड़ो रे। दिन रहयो थोडो रे।

निर्भय होकर रामजी ने भज लो कदे ना आवे फोडो रे।राजा राम गुरुजी रे चरने जल्दी दौड़ो रे।दिन रहयो थोडो रे।

हां रे दिन रहयो थोडो रे।हां रे दिन रहयो थोडो। बटाऊ बीरा हो गयो मोड़ो रे। दिन रहयो थोडो रे।

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s