Categories
shadi geet

Suhag Mangan chali aap re dadaji re dwar,लाडली सवाग मांगण चाली आप र दादाजी र द्वार,shadi geet

लाडली सवाग मांगण चाली आप र दादाजी र द्वार

लाडली सवाग मांगण चाली आप र दादाजी र द्वार ।बनड़ी सवाग मांगण चाली आप र बाबा जी र द्वार।

दादाजी देवोनी सवाग आली भोली न सवाग, बाबाजी देवोनी सवाग आली भोली न सवाग ,दादीजी री प्यारी न सवाग, बड़िया जी री प्यारी न सवाग, इकन कंवारी न सवाग, माऊ जी री प्यारी न सवाग, ए मां मैं क्या जागु कामण ऐसा गुण लाग्या ।

कामण लाग्या आ गायड़ मल, कामण लाग्याओं सुरजमाल, इन्दली बिन्दली स्यूं गुण लाग्या, काजल टीकी स्यूं गुण लाग्या, मेहन्दी रोली स्यूं गुण लाग्या, छल्ला बीटी स्यूं गुण लाग्या, नैन मजीठी स्यूं गुण लाग्या । बाई थारो बनड़ो है नादान, दड़ियां खेल लो चौगान, पासा रललो मैदान, तोरण आयो कर सिलाम गोखा बैठयो चाब पान।ए मां मैं क्या जागु कामण ऐसा गुण लाग्या ।

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s