Categories
krishna bhajan lyrics कृष्ण भजन लिरिक्स

Khelo khelo mara nand ji ka lal aayo faganiyo,खेलो खेलो मारा नंद जी का लाल आयो फागणियो,krishna bhajan

खेलो खेलो मारा नंद जी का लाल आयो फागणियो।

तर्ज, म्हारा मदन गोपाल कटोरो लाई

खेलो खेलो मारा नंद जी का लाल आयो फागणियो।

चालो चालो जी आपा दर्शन करके आवा। म्हारो खाटू वालों करे है धमाल आयो फागणियो।खेलो खेलो मारा नंद जी का लाल आयो फागणियो।

खाटू वालो श्याम लागे सोहनो कोई मांस फागन रे माय,आयो फागणियो।खेलो खेलो मारा नंद जी का लाल आयो फागणियो।

रंग लगाओ म्हारा श्याम जी के। कोई रंग तो डालो लाल आयो फागणियो। खेलो खेलो मारा नंद जी का लाल आयो फागणियो।

खेलो खेलो मारा नंद जी का लाल आयो फागणियो।खेलो खेलो मारा नंद जी का लाल आयो फागणियो।

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s