Categories
Holi geet

Talariya magariya re moru Bai lare rahya,तालरिया मगरिया रे, मोरू बाई लारे रह्या हो,holi geet

तालरिया मगरिया रे, मोरू बाई लारे रह्या हो

तालरिया मगरिया रे, मोरू बाई लारे रह्या हो
तालरिया मगरिया रे, मोरू बाई लारे रह्या हो
आयो रे धोरा वाळो देश, बीरो बिणजारो रे
आयो रे धोरा वाळो देश, बीरो बिणजारो रे
बीरो बिणजारो रे, मोरू ने लागे प्यारो रे
बीरो बिणजारो रे, मोरू ने लागे प्यारो रे
आयो रे धोरा वाळो देश, बीरो बिणजारो रे
आयो रे धोरा वाळो देश, बीरो बिणजारो रे।कुण थाने बोल्या रे, मोरू थाने बोलणा
कुण थाने बोल्या रे, मोरू बाई बोलणा
कुण तो दिनी झिणी गाळ, बीरो बिणजारो रे
कुण तो दिनी झिणी गाळ, बीरो बिणजारो रे
बीरो बिणजारो रे, मोरू ने लागे प्यारो रे
बीरो बिणजारो रे, मोरू ने लागे प्यारो रे
आयो रे धोरा वाळो देश, बीरो बिणजारो रे
आयो रे धोरा वाळो देश, बीरो बिणजारो रे।सासुजी बोल्या रे, मोरू बाई बोलणा
सासुजी बोल्या रे, मोरू बाई ने बोलणा
नडदल तो दिनी झिणी गाळ, बीरो बिणजारो रे
नडदल तो दिनी झिणी गाळ, बीरो बिणजारो रे
बीरो बिणजारो रे, मोरू ने लागे प्यारो रे
बीरो बिणजारो रे, मोरू ने लागे प्यारो रे
आयो रे धोरा वाळो देश, बीरो बिणजारो रे
आयो रे धोरा वाळो देश, बीरो बिणजारो रे।माथो तो धोयो रे, मोरू बाई मेट सूं
माथो तो धोयो रे, मोरू बाई मेट सूं
घाल्यो ए चम्पेली वाळो तेल, बीरो बिणजारो रे
घाल्यो ए चम्पेली वाळो तेल, बीरो बिणजारो रे।तालरिया मगरिया रे, मोरू बाई लारे रह्या हो
तालरिया मगरिया रे, मोरू बाई लारे रह्या हो
आयो रे धोरा वाळो देश, बीरो बिणजारो रे
आयो रे धोरा वाळो देश, बीरो बिणजारो रे
बीरो बिणजारो रे, मोरू ने लागे प्यारो रे
बीरो बिणजारो रे, मोरू ने लागे प्यारो रे
आयो रे धोरा वाळो देश, बीरो बिणजारो रे
बीरो बिणजारो रे, बीरो बिणजारो रे
बीरो बिणजारो रे, बीरो बिणजारो रे

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s