Categories
Holi geet

Leta jayijo ji dildo deta jayijo,लेता जैजो जी दिल्डो देता जैजो,holi geet

लेता जैजो जी दिल्डो देता जैजो,

लेता जैजो जी दिल्डो देता जैजो,
म्हारी लाल ननद बाई रा बीरा रे रूमाल म्हारो लेता जैजो।छोटी ननद बाई रा बीरा रे रूमाल म्हारो लेता जैजो।
लेता जैजो जी दिल्डो देता जैजो
छोटी ननद बाई रा बीरा रे रूमाल म्हारो लेता जैजो।।म्हारी लाल ननद बाई रा बीरा रे रूमाल म्हारो लेता जैजो।आप रे कारण म्हे तो बाग़ लगायो सा
घुमण रे मिस आजो नैना रा लोभी, रुमाल म्हारो लेता जैजो। छोटी ननद बाई रा बीरा रे रूमाल म्हारो लेता जैजो।आप रे कारण म्हे तो थाळ परोस्यो सा
आप रे कारण म्हे तो भोजन परोस्यो सा।
जीमण रे मिस आजो नैना रा लोभी, रुमाल म्हारो लेता जैजो ।लाल ननद भाई रा बीरा रे रुमाल म्हारो लेता जैजो।आप रे कारण म्हे तो होद भरायो सा।
नहावण रे मिस आजो नैना रा लोभि, रुमाल म्हारो लेता जैजो।
छोटी ननद बाई रा बीरा रे रूमाल म्हारो लेता जैजो।
लेता जैजो जी दिल्डो देता जैजो

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s