Categories
विविध भजन

Lelo ji Lelo bhayida Lelo ramji ro naam,लेलो जी लेलो भाईडा लेलो लेलो राम जी रो नाम,

लेलो जी लेलो भाईडा,
लेलो लेलो राम जी रो नाम,

तर्ज, चालो रामदेवरे

लेलो जी लेलो भाईडा,
लेलो लेलो राम जी रो नाम,
लेलो जी लेलो भाईड़ा,
लेलो लेलो राम जी रो नाम।गणपत जी रा सुमिरण कर लो,
गणपत जी रा सुमिरण कर लो,
संत मात पिता को सीवरों,
और सिमरो पार्वती माय,
लेलो जी लेलो भाईडा,
लेलो लेलो राम जी रो नाम,
लेलो जी लेलो भाईड़ा,
लेलो लेलो राम जी रो नाम।जग पालन विष्णु को सिंवरो,
जग पालन विष्णु को सिंवरो,
सीवरों सीवरों सरस्वती माय,
लेलो जी लेलो भाईडा,
लेलो लेलो राम जी रो नाम,
लेलो जी लेलो भाईड़ा,
लेलो लेलो राम जी रो नाम।मात पिता अपने को सीवरों,
चरण पखावत गुरु को सिमरो,
सिमरो सिमरो सत्संग के माय,
लेलो जी लेलो भाईडा,
लेलो लेलो राम जी रो नाम,
लेलो जी लेलो भाईड़ा,
लेलो लेलो राम जी रो नाम।भक्त मंडल री अरज सुन लो,
भक्त मंडल री अरज सुन लो,
भक्तों ने थे पार उतारो,
अर्जी करेला बेड़ा पार,
लेलो जी लेलो भाईडा,
लेलो लेलो राम जी रो नाम,
लेलो जी लेलो भाईड़ा,
लेलो लेलो राम जी रो नाम।

लेलो जी लेलो भाईडा,
लेलो लेलो राम जी रो नाम,
लेलो जी लेलो भाईड़ा,
लेलो लेलो राम जी रो नाम।

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s