Categories
शिव भजन लिरिक्सshiv bhajan lyrics

Shiv ne parvata donu podhiya har har bolo Mahadev,शिव ने पार्वता दोन्यु पोढिया महादेवजी,shiv bhajan

शिव ने पार्वता दोन्यु पोढिया महादेवजी।

शिव ने पार्वता दोन्यु पोढिया महादेवजी। गवरा डोले बाल, हर हर बोलो महादेव ।हर हर बोलो महादेव ।

शिव सु पारवता करियो रुस्नो महादेव जी।अरे धोलिया बागा में जाय,हर हर बोलो महादेव ।हर हर बोलो महादेव ।

नारायण जी तो आया थारे पावणा पार्वता, क्यों थारा बिलखे नैन,हर हर बोलो महादेव ।हर हर बोलो महादेव ।

क्यूं ओ पारवता उमना धूमना माताजी,क्यों थारा बिलखे नैन,हर हर बोलो महादेव ।हर हर बोलो महादेव ।

म्हारा ओ महादेव जी करियो रुस्णो नारद जी। यूं म्हारा बिलख्या नैन।हर हर बोलो महादेव ।हर हर बोलो महादेव ।

हार मणि नो यो पड़यो ले लो ओ माताजी,नगर भुलावन जाए।हर हर बोलो महादेव ।हर हर बोलो महादेव ।

भीलनी रो टोक्यो हुनियों ओ महादेव जी,पलका री नींद उड़ाए।हर हर बोलो महादेव ।हर हर बोलो महादेव ।

महारो तो मनडो मोयो ये भीलनी,रहता हो तो रहो दिन चार।हर हर बोलो महादेव ।हर हर बोलो महादेव ।

महारो तो भिलडो कोढियो महादेव जी,कोढ़ाओ तो रहूं दिन चार,हर हर बोलो महादेव ।हर हर बोलो महादेव ।

महारो तो भिलड़ो नाचनो महादेव जी। नचावो तो रहूं दिन चार।हर हर बोलो महादेव ।हर हर बोलो महादेव ।

महारो तो भिलड़ो पुठडो महादेव जी। थारो मारो मन हरसाय। हर हर बोलो महादेव ।हर हर बोलो महादेव ।

म्हारी ये जटा में थाने राखल्यु ये भीलनी, एड़ी कांयी चिंता आली बात।हर हर बोलो महादेव ।हर हर बोलो महादेव ।

किना की रे काई जोड़ी करी ये भीलनी। किनों राखे कई घर नार।हर हर बोलो महादेव ।हर हर बोलो महादेव ।

हेमाजल री काई जोड़ी करी महादेव जी,शिव शंकर घर नार।हर हर बोलो महादेव ।हर हर बोलो महादेव ।

हाथ जोड़ ने विनती करूं महादेव जी।दर्शन देवो थे तो आय।हर हर बोलो महादेव ।हर हर बोलो महादेव ।

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s