Categories
krishna bhajan lyrics कृष्ण भजन लिरिक्स

Mathura ke bich bazar sawariyo vyapari bangyo,मथुरा के बीच बाजार सांवरियो व्यापारी बनगयो,krishna bhajan

मथुरा के बीच बाजार सांवरियो व्यापारी बनगयो।

तर्ज, नखरालो देवरियो

मथुरा के बीच बाजार सांवरियो व्यापारी बनगयो। व्यापारी बनगयो सौदागर बनगयो।मथुरा के बीच बाजार सांवरियो व्यापारी बनगयो।

रखड़ी ल्यायो झुमका लयायो नथली हीरा की।पैरो पैरो ये राधा नार इसो तो काई बल पड़गयो।मथुरा के बीच बाजार सांवरियो व्यापारी बनगयो

हार ल्यायो हथफुल ल्यायो चुडला हीरा का।पैरो पैरो ये राधा नार इसो तो काई बल पड़गयो।मथुरा के बीच बाजार सांवरियो व्यापारी बनगयो।

रखड़ी ल्यायो पायल ल्यायो बिछुवा घुंघरदार।पैरो पैरो ये राधा नार इसो तो काई बल पड़गयो।मथुरा के बीच बाजार सांवरियो व्यापारी बनगयो।

लहंगा लायो चोली लाया चुनड गोटेदार।ओढ़ो ओढ़ो ये राधा नार इसो तो काई बल पड़गयो।मथुरा के बीच बाजार सांवरियो व्यापारी बनगयो।

लड्डू ल्याया बर्फी लाया रबड़ी लच्छादार। जीमो जिमो ये राधा नार इसो तो काई बल पड़गयो।मथुरा के बीच बाजार सांवरियो व्यापारी बनगयो।

फागण में तो आया राधा उड़ रहा रंग गुलाल। खेलो खेलो राधानाथ, इसो तो काई बल पड़गयो।मथुरा के बीच बाजार सांवरियो व्यापारी बनगयो।

मथुरा के बीच बाजार सांवरियो व्यापारी बनगयो। व्यापारी बनगयो सौदागर बनगयो।मथुरा के बीच बाजार सांवरियो व्यापारी बनगयो।

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s