Categories
krishna bhajan lyrics कृष्ण भजन लिरिक्स

Aayo maniharo,आयो रे आयो मणीयारो मणीयारो मोदी हाट आयो मणीयारो

आयो रे आयो मणीयारो, मणीयारो मोदी हाट आयो मणीयारो

आयो रे आयो मणीयारो, मणीयारो मोदी हाट आयो मणीयारो। नखरालो मोदी हाट आयो मणीयारो।आयो मणीयारो। नखरालो मोदी हाट आयो मणीयारो।

राता पीला रे तंबू तानिया।राता पीला रे तंबू तानिया। वह तो अदबीच मांडीयो बाजार,आयो मणीयारो। नखरालो मोदी हाट आयो मणीयारो।आयो मणीयारो। नखरालो मोदी हाट आयो मणीयारो।

घणा लायो रे कंठी डोरिया।घणा लायो रे कंठी डोरिया। वह तो लायो रे गला रे नौसर हार,आयो मणीयारो। नखरालो मोदी हाट आयो मणीयारो।आयो रे आयो मणीयारो, मणीयारो मोदी हाट आयो मणीयारो

छोरियां मूलावे कंठी डोरिया।छोरियां मूलावे कंठी डोरिया। वह तो राधा जी मूलावे नौसर हार,आयो मणीयारो। नखरालो मोदी हाट आयो मणीयारो।आयो रे आयो मणीयारो, मणीयारो मोदी हाट आयो मणीयारो

किता रुपियो रा कंठी डोरिया।किता रुपियो रा कंठी डोरिया। यो तो किता रुपियो रा नोसर हार,आयो मणीयारो। नखरालो मोदी हाट आयो मणीयारो।आयो रे आयो मणीयारो, मणीयारो मोदी हाट आयो मणीयारो

सो सो रुपयों रा कंठी डोरिया।सो सो रुपयों रा कंठी डोरिया। यह तो नव लाख रो हार,आयो मणीयारो। नखरालो मोदी हाट आयो मणीयारो।आयो रे आयो मणीयारो, मणीयारो मोदी हाट आयो मणीयारो

जन्म दियो रे माता मावडी।जन्म दियो रे माता मावडी।म्हारो जीवडो मनिहारी माय,आयो मणीयारो। नखरालो मोदी हाट आयो मणीयारो।आयो रे आयो मणीयारो, मणीयारो मोदी हाट आयो मणीयारो

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s