Categories
गुरु भजन लिरिक्स guru bhajan lyrics

Satguru aaya re saiya mhare pawna,सतगुरु आया रे सैया म्हारे पावणा,guru bhajan

सतगुरु आया रे,
सैया म्हारे पावणा,

सतगुरु आया रे,
सैया म्हारे पावणा,
जाग्या पुरबला भाग,
सतगुरु आया रै।।
चोक बुवारूँ रे पंखी मोर सू,
आसन ढलाऊँ चंदन पाठ,
सतगुरु आया रै।।सतगुरु आया रे,
सैया म्हारे पावणा,
जाग्या पुरबला भाग,
सतगुरु आया रै।।
चँवर धुलाऊँ रै काचाँ दुःध से,
चँवर धुलाऊँ कर चाँव,
सतगुरु आया रै।।सतगुरु आया रे,
सैया म्हारे पावणा,
जाग्या पुरबला भाग,
सतगुरु आया रै।।
शब्द सुनाया रै सतसंग माईने,
खोल्या म्हारा हिवड़ा रा भाग,
सतगुरु आया रै।।सतगुरु आया रे,
सैया म्हारे पावणा,
जाग्या पुरबला भाग,
सतगुरु आया रै।।
भर्म मिटायो रै भोला जीव को,
लागी म्हारे शब्दा कि मार,
सतगुरु आया रै।।सतगुरु आया रे,
सैया म्हारे पावणा,
जाग्या पुरबला भाग,
सतगुरु आया रै।।
बाई मीरा कि वो सतगुरु विनती,
दिज्यो म्हारो जन्म सुधार,
सतगुरु आया रै।।सतगुरु आया रे,
सैया म्हारे पावणा,
जाग्या पुरबला भाग,
सतगुरु आया रै।।

सतगुरु आया रे,
सैया म्हारे पावणा,
जाग्या पुरबला भाग,
सतगुरु आया रै।।

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s