Categories
रामदेवजी भजन लिरिक्स ramdevji bhajan lyrics

bhagta se babo baat kare,मंदिर मंदिर में लगाया टेलीफोन भगता सु बाबो बात करे,ramdev ji bhajan

मंदिर मंदिर में लगाया टेलीफोन भगता सु बाबो बात करे।

मंदिर मंदिर में लगाया टेलीफोन भगता सु बाबो बात करे।मंदिर मंदिर में लगाया टेलीफोन भगता सु बाबो बात करे।

पचरंग पाग्ग केसरिया जामा पहरो राजकुमार।पहरो पहरो म्हारा अजमल जी रा लाल,भगता सु बाबो बात करे।मंदिर मंदिर में लगाया टेलीफोन भगता सु बाबो बात करे।

निलो घोड़ों नौलखो मोतयां जड़ी लगाम।बैठो बैठो म्हारा मैनादे रा लाल,भगता सु बाबो बात करे।मंदिर मंदिर में लगाया टेलीफोन भगता सु बाबो बात करे।

चूरमा से भरियो बाटको जीमो राजकुमार।जीमो जीमो बिरम दे रा वीर,भगता सु बाबो बात करे।मंदिर मंदिर में लगाया टेलीफोन भगता सु बाबो बात करे।

दुधां भरियो कलशियो पीओ राजकुमार। पीओ पियो म्हारी सुगना बाई रा वीर,भगता सु बाबो बात करे।मंदिर मंदिर में लगाया टेलीफोन भगता सु बाबो बात करे।

भगता री थे अर्जी सुनो सुनो जी राजकुमार। राखोँ लाज म्हारी डाली बाई रा वीर,भगता सु बाबो बात करे।मंदिर मंदिर में लगाया टेलीफोन भगता सु बाबो बात करे।

हरजी भाटी री विनती सुंज्यो राजकुमार।सुंज्यो सुंज्यो म्हारा नेतल रा भरतार्,भगता सु बाबो बात करे।मंदिर मंदिर में लगाया टेलीफोन भगता सु बाबो बात करे।

मंदिर मंदिर में लगाया टेलीफोन भगता सु बाबो बात करे।मंदिर मंदिर में लगाया टेलीफोन भगता सु बाबो बात करे।

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s