Categories
gangor geet

Ranubai ranubai rath singariyo,रणु बाई रणुबाई रथ सिनगारियो,gangor geet

रणु बाई रणुबाई रथ सिनगारियो

रणु बाई रणुबाई रथ सिनगारियो तो,
रणुबाई रणुबाई रथ सिनगारियो तो
को तो दादाजी हम गोरा घर जांवा।को तो दादाजी हम गोरा घर जांवा।


जांवो वाई जावो बाई हम नहीं बरजां
लम्बी सड़क देख्या भागी मती जाजो।
उँडो कुओ देख्या पाणी मती पीजो
चिकनी सिल्ला देखी न पाँव मती धरजो
पराया पुरुष देखनी हसी मती करजो।

रणु बाई रणुबाई रथ सिनगारियो तो,
रणुबाई रणुबाई रथ सिनगारियो तो
को तो दादाजी हम गोरा घर जांवा।को तो दादाजी हम गोरा घर जांवा।

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s