Categories
श्याम भजन लिरिक्स

Shyam ko ghodaliyo singar ake Hiro chamke bhal,श्याम को घोड़लियो शिणगारऐके हीरो चमके भाळ,shyam bhajan

श्याम को घोड़लियो शिणगार,
ऐके हीरो चमके भाळ,

श्याम को घोड़लियो शिणगार,
ऐके हीरो चमके भाळ,
ऐका घुंघर वाळा बाळ,
श्याम म्हाने प्यारो लागै,
कटी पर लटके लट नागण सी,
बड़ो मनभावन लागे।श्याम का तीखा तीखा नैण,
लेग्या म्हारे मन का चैन,
नैणा नैण मिलाकर सैण
यो कामनगारों लागै,
कटी पर लटके लट नागण सी,
बड़ो मनभावन लागे।श्याम की मिठी सी मुस्कान,
वेणु करे अधर रसपान
छेड़े रसभरी मिठी ताण,
रसीक रसवाळो लागै,
कटी पर लटके लट नागण सी,
बड़ो मनभावन लागे

बागो पहरयो घेर घूमेर,
ज्यामे अस्सी कली रो घेर,
अंतर छिड़के चारों मेर,
सेठ धनवाळो लागे
कटी पर लटके लट नागण सी,
बड़ो मनभावन लागे।सरिता जो भी आवे हार,
देरी करे ना यो सरकार,
हो थामे खुद हाथा पतवार,
श्याम दिलवाळो लागे,
कटी पर लटके लट नागण सी,
बड़ो मनभावन लागे।

श्याम को घोड़लियो शिणगार,
ऐके हीरो चमके भाळ,
ऐका घुंघर वाळा बाळ,
श्याम म्हाने प्यारो लागै,
कटी पर लटके लट नागण सी,
बड़ो मनभावन लागे।

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s