Categories
shadi geet

Keshariya lado jiwato rah,राजा करनीशिंग जी ढोल पे जागो,shadi geet

राजा करनीशिंगजी ढोल पे जागो,

राजा करनीशिंगजी ढोल पे जागो, पियारो ढोलावे म्हारो बिकाने रो राजा।

दादोजी (दाजी का नाम। ढोल पे जागो, पियारो ढोलावे म्हार लाड बने रो दादो।केशरिया लाडो जीवतो रह।

बाबोजी (बाबोजी का नाम) जी ढोल पें जागो पियारो, ढोलाव म्हार लाडलड़ से बाबो । केशरीयो लाडो जीवतो र ।

अ तो भीता र मांडया मांडणा, अ तो कई दादर कई मोर । केशरीयो लाडो जीवतो र । (काका, मामा, फूफा) का नाम लेव । अ तो पापाजी (पापा का नाम) र जाया डीकरा अ तो कई अर्जुन कई भी केशरीयो लाडो जीवतो र ।

भाई (भाई का नाम) जी ढोल पें जागो, पियारो ढोलाव म्हारी नई बिनणी रो जेठ । केशरीयो लाडो जीवतो र । (सभी भाईयों का नाम लेंवें)नानोजी (नानोजी का नाम) जी ढोल पें जागो, पियारो ढोलाव म्हारो एक बरीया रो नानो। केशरीयो लाडो जींवतो र । जीजा (जिजा का नाम) जी ढोल पें जागो, पियारा ढोलाव म्हारो एक बेटा रो बाप , केशरीयो लाडो जीवतो र ।

लाडलो (बीन को नाम) ढोल पें जागो, पियारो ढोलाव म्हार नई बिनणी रो बीन । केशरीयो लाडो जीवतो र । (कुंवारा छोरां का नाम) ढोल पें जागो, पियारो ढोलाव म्हार बिना बिनणी रो बीन । केशरीयो लाडो जींवतो र ।

अ तो लाछ बिलोव बिलोवणा, कोई लक्ष्मी भर रे भंडार ।केशरीयो लाडो जीवतो र ।
म्हे तो ज्यांरी गलीयां ना जां,केशरीयो लाडो जीवतो र ।
थे तो बांरी परण ल्याया धीव केशरीयो लाडो जीवतो र ।

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s