Categories
gangor geet

Pelo hindolo mandal o bira dujo koi gadh gujrat,पेलो हिंडोलो मंडल ओ बीरा दूजो कोई गढ़ गुजरात,gangor geet

पेलो हिंडोलो मंडल ओ बीरा दूजो कोई गढ़ गुजरात

पेलो हिंडोलो मंडल ओ बीरा दूजो कोई गढ़ गुजरात। अंगवो गड़ा ओ बीरा चोथो कोई ब्रह्मा जी री पोल।

हिंडू बाई सूदरा तीजणी ए, हिंडाब थारो ईशरदास बीर। हिंड बाई रोवा तीजणी ए, हिन्डाव थारो कन्हैया लाल बीर।होलस झोटो देई म्हारा बीरा रे दिख से चीर
फाट तो फाटण देई म्हारी बई ए, जुग जिव थारो कान्ह कंवर सो चीरहोल् स झोटो देई म्हारा बीरा, रे फाटलो दिखण्यां रो चीर। फाट तो फाटण देई म्हारी बई ए, जुग जिव थारो कान्ह कंवर सो बीर।नोट : भाई का नाम लेव।

होलस झोटो देई म्हारा बीरा, रे टूटलो नव स रो हारटूट तो टूटण देई म्हारी बाई ए, जुग जिव थारो कान्ह कंवर सो बीर।

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s