Categories
gangor geet

Hindo mandyo re bira champal ri daal,हिन्डो मांडयो रे बीरा चम्पल री डाल,gangor geet

हिन्डो मांडयो रे बीरा चम्पल री डाल

हिन्डो मांडयो रे बीरा चम्पल री डाल
हिन्ड बाई सूंदरां ए तीजणी, हिन्ड बाई रोवां ए तीजणी। होल हिन्डाई रे म्हारा ईशर दास बीर ।



फाट बाई री बोरंग चूनड़ी।
होल हिन्डाई रे, म्हारा कानी रामबीर । टूट बाई से नव स रो हारलो।



फाट ए बाई म्हारी फाटण देय।
ओर मोलास्यां बोरंग चूनड़ी टूटतो ए बाई म्हारी टूटण देय,ओर मोलास्यां मोती मूंगीयां ।



जूग जीवो ए बाई थारो इशर दास बीर
नितरी मोलाव बोरंग चूनड़ी। जुग जीवो ए बाई थारा कान कंवर सा वीर,
नीत री मोलाव बो रंग चूनड़ी। जूग जीवे ए बाई थारी, राधा देई माय,

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s