Categories
shitla Mata geet

Badtal wala khelta ji khelat chadhgi taap bulalyu,बड़तल वाला खेलता जी खेलत चढ़गी ताप बुलाल्यू सेडल माताजी,shitla Mata geet

बड़तल वाला खेलता जी खेलत चढ़गी ताप बुलाल्यू सेडल माताजी।

बड़तल वाला खेलता जी खेलत चढ़गी ताप बुलाल्यू सेडल माताजी।जद मेरी माता नीसरण लागी, तिल बाजार के मांन बुलालयू सेडल माताजी। जद मेरी माता गूंधन लागी, मक्का को सो फूल बुलालयूं सेडल माताजी।जद मेरी माता भरवा लागी, मोती को सो रूप बुलालयूं सेडल माताजी।
जद मेरी माता झड़वा लागी पालर को सो खेबुलालयूं सेडल माताजी।थे मत डरपो माई और बाबा, मेरी लेस्यू राख बुलालयूं सेडल माताजी।
भरयो कुन्डारो धोकसी जी, दशरथजी थारी नार बुलालयूं सेडल माताजी।पगा उघाड़ा आयेसी जी, रामचन्द्रजी थारी नार बुलालयूं सेडल माताजी।
सिर पर सीगड़ी ल्यायसी जी, गीगराज थारी माय बुलालयूं सेडल माताजी।ठंडी रोटी राबड़ी जी, यो माता को भोग बुलाल्यू
बुलाल्यू सेडल माताजी।

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s