Categories
gangor geet

Mharo gorband nakhralo,लड़ली लूमा झुमा ऐ ओ म्हारो गोरबन्द नखराळो,gangor geet

लड़ली लूमा झुमा ऐ,ओ म्हारो गोरबन्द नखराळो।

लड़ली लूमा झूमा ऐ लड़ली लूमा झुमा ऐ,ओ म्हारो गोरबन्द नखराळो। आलिजा म्हारो गोरबन्द नखराळ।
ओ लड़ली लूमा झूमा ऐ लड़ली लूमा झुमा ऐ
ओ म्हारो गोरबन्द नखराळो, आलिजा म्हारो गोरबन्द नखरलो।ऐ गायाँ चरावती गोरबन्द गुंथियों
तो भेंसयाने चरावती मैं पोयो पोयो राज, मैं तो पोयो पोयो राज,म्हारो गोरबन्द नखराळो आलिजा म्हारो गोरबन्द नखराळो।
ओ लड़ली लूमा झूमा ऐ लड़ली लूमा झुमा ऐ
ओ म्हारो गोरबन्द नखराळो ,आलिजा म्हारो गोरबन्द नखराळो।

ऐ खारासमद सूं कोडा मंगाया
तो बिकाणे तो गड़ बिकाणे जाए, पोया पोया राज मैं तो पोया पोया रा
म्हारो गोरबन्द नखराळो ,आलिजा म्हारो गोरबन्द नखराळो।
ओ लड़ली लूमा झूमा ऐ लड़ली लूमा झुमा ऐ
ओ म्हारो गोरबन्द नखराळो, आलिजा म्हारो गोरबन्द नखराळोऐ देराणी जिठणी मिल गोरबन्द गुंथियों
तो नडदल साचा मोती पोया पोया राज। मैं तो पोया पोया राज,म्हारो गोरबन्द नखराळो आलिजा म्हारो गोरबन्द नखराळो,
ओ लड़ली लूमा झूमा ऐ लड़ली लूमा झुमा ऐ
ओ म्हारो गोरबन्द नखराळो, आलिजा म्हारो गोरबन्द नाखारालोकांच री किवाडी माथे गोरबन्द टांकयो
तो देखता को हिवडो हरखे ओ राज, हिवडो हरखे ओ राज,म्हारो गोरबन्द नखराळो, आलिजा म्हारो गोरबन्द नखराळ
ओ लड़ली लूमा झूमा ऐ लड़ली लूमा झुमा ऐ
ओ म्हारो गोरबन्द नखराळो ,आलिजा म्हारो गोरबन्द नाखारालो।ऐ डूंगर चढ़ ने गोरबन्द गायो
तो झोधाणा तो झोधाणा क केडी हैलो सांभळो जी राज ,हैलो सांभळो जी राज,
म्हारो गोरबन्द नखराळो, आलिजा म्हारो गोरबन्द नखराळो
ओ लड़ली लूमा झूमा ऐ लड़ली लूमा झुमा ऐ
ओ म्हारो गोरबन्द नखराळो ,आलिजा म्हारो गोरबन्द नखारालो।

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s