Categories
श्याम भजन लिरिक्स

Kyu din ghalo aasha purdyo ji,क्यूँ दिन घालो आशा पूरदयोजी,shyam bhajan

क्यूँ दिन घालो,
आशा पूरदयोजी,

क्यूँ दिन घालो,
आशा पूरदयोजी,
ओ जी म्हारा,
खाटू वाला श्याम,
देर करया,
पत थारी जयासी जी,
ओ जी म्हारा,
खाटू वाला श्याम।।
ताली दे दे हाँसे लोगड़ाजी,
ओजी म्हारा आप सुँवारो काम,
यो मनड़ो इब गम ना खायसी जी,
ओ जी म्हारा,
खाटू वाला श्याम।।

आस घणी थारी म्हानें साँवराजी,
ओजी थे तो आवो करके लाम,
यो टाबर गुण थारा गायसी जी,
ओ जी म्हारा,
खाटू वाला श्याम।।

दूखण लागी आँख्यां डीकताँ जी,
ओजी बाबा अहलवतीरा लाल,
निरख-निरख मन माँ हरषायस्याँजी
ओ जी म्हारा,
खाटू वाला श्याम।।

काला बादल गरजै शीश पै जी,
ओजी थारो दुःख हरता है नाम,
श्यामधणी कद दर्शण पायस्याँजी,
ओ जी म्हारा,
खाटू वाला श्याम।।

रात च्यानणी धोली दूधसी जी,
ओजी थारै शरणै काशीराम,
साल सवाई खाटू आयस्याँजी,
ओ जी म्हारा,
खाटू वाला श्याम।।
क्यूँ दिन घालो,
आशा पूरदयोजी,
ओ जी म्हारा,
खाटू वाला श्याम,
देर करया,
पत थारी जयासी जी,
ओ जी म्हारा,
खाटू वाला श्याम।।

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s